Skip to product information
1 of 1

3DLAC

3DLAC- Adhezivní sprej 400ml

3DLAC- Adhezivní sprej 400ml

Regular price 189,00 Kč
Regular price 199,00 Kč Sale price 189,00 Kč
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Low stock: 9 left

3DLAC sprej 400ml pro lepší adhezi podložky

Aplikace 3DLACU na tiskovou podložku zajištuje aby při tisku první vrstvy filament co nejlépe držel na tiskové podložce a zabránilo se odlepení výtisku od tiskové podložky.Výrobek je bez parfemace. Pro snadné odstranění omyjte podložku vodou.


Použití:Lak nastříkejte na podložku (sklo, zrcadlo,tiskový plát) ze vzdálenosti 15 cm. Povrch není po zaschnutí laku lepkavý, ale přesto po zahřátí podložky zajistí perfektní přichycení první vrstvy tisku ke sklu a zamezí nežádoucím posuvům či odtržení v průběhu tisku. Po skončení tisku nechte podložku vychladnout pod 30°C a poté můžete hladce sundat Váš výtisk. Není potřeba žádné větší síly, či použití nástrojů - stupeň adheze totiž závisí na teplotě podložky.Testováno pro materialy PLA, PET, ABS, ASA, Flexfill, Wood a Bronze fill, NGEN, XT, XT-CF20 apod.

Upozornění: Nádoba je pod tlakem a její obsah je hořlavý! Při práci prosím dodržujte pokyny na etiketě výrobku.

Složení: ISOPROPYL, ALKOHOL, MERHYAL, ISOBUTANE, PROPANE, VP/COPOLYMER, ALCOHOLDENAT. Tento produkt neobsahuje složky jako PBT/vPvB.

Bezpečnostní pokyny:

 • P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
 • P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P501 - Zlikvidujte obsah/nádobu v souladu s příslušnými předpisy.

Výstražná upozornění:

 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.

 Technický lis : https://www.3dlac.com/documentation/

 

 • Slouží k fixaci tištěného filamentu k podložce.
 • Zvyšuje přilnavost povrchu u 3D tiskáren s vyhřívanou podložkou.
 • 3DLAC sprej vystačí na 300 - 400 aplikací.
 • Bez zápachu a parfemace.
 • Po vychladnutí podložky snadno svůj výtisk sundáte.
View full details